Vytlačiť
Kategória: Nekategorizované

Súhlasím, aby Magistrát MA27, mesto Viedeň, Interreg V-A SK-AT Spoločný sekretariát Viedeň (JS Point Vienna) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako prevádzkovatelia, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika, v zmysle článku 4. nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracúvali moje osobné údaje v rozsahu meno, názov organizácie, adresa a emailová adresa na báze automatizovaného spracúvania za účelom zasielania elektronického spravodajcu (newsletter), pozvánok a obdobných informácií.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať buď písomne listom na adresu Interreg V-A SK-AT, JS Point Vienna, Kirchberggasse 33-35/9, 1070 Wien alebo elektronicky e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácia v zmysle čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:

Zodpovedná osoba za spracovanie: Magistrat Wien, Magistratsabteilung 27 - Europäische Angelegenheiten E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel.: +43 (0)1 4000 27004; Ivana Hegedüsová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; odborný garant ochrany dát Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú za vyššie uvedeným účelom budú uložené v rozdeľovníku elektronických údajov až do momentu odvolania súhlasu.

Automatizované profilovanie údajov, tzv. data profiling, sa neuplatňuje.

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie, opravy, výmaz a prenos dát ako aj na obmedzenie spracovania údajov a právo na namietať proti spracovaniu údajov. Okrem uvedeného máte právo aj na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu – v Rakúsku Úrad ochrany dát v Rakúsku, www.dsb.gv.at, na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov.