Vážení žiadatelia v rámci tretieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si Vás dovoľuje informovať o aktualizácií príloh k žiadosti o NFP platnej od 13.6.2018 v zmysle Príručky pre žiadateľa verzia č.1.2.

 

Aktualizácia samotnej výzvy v tomto čase prebieha a bude platná pre ďaľšie kolo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Na rakúských žiadatelov a partnerov sa nevzťahujú všetky tu uvedené aktualizované povinné prílohy: prosím pozrite sa na relevantné aktualizované prílohy pre rakúskych žiadateľov a partnerov  v časti News ).

Aktualizovaná žiadosť ako aj prílohy k žiadosti o NFP platné pre túto výzvu: