Pôdohospodárska univerzita vo Viedni (BOKU) je iniciátorom celosvetovo jedinečného vodohospodárskeho projektu medzi Dunajom a dunajským kanálom pri mieste Brigittenauer Sporn. Projekt je jedinečný tým, že v laboratórnych podmienkach bude možné  dosiahnuť taký silný a prirodzený prietok vody, že sa tak budú môcť uskutočňovať modelové pokusy v skutočnom objeme (teda v mierke 1:1). To je veľmi dôležité najmä vo vzťahu k protipovodňovej ochrane a ekologickej energetike. Týmto spôsobom je možné skúmať a vyvíjať ďalšie opatrenia na riešenie problémov v najrôznejších vodohospodárskych oblastiach.  

 

Pri príležitosti kladení základného kameňa vodohospodárskeho laboratória boli okrem ďalších hostí prítomní aj predsedníčka krajinskej vlády Dolného Rakúska Mag. Johanna Mikl-Leitner, starosta Viedne Dr. Michael Ludwig a spolkový minister Prof. Dr. Heinz Faßmann.  

Financovanie projektu sa uskutočňuje ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. Realizáciu projektu podporujú programy Interreg AT-HU (prostredníctvom projektu  „SEDDON II“), Interreg AT-CZ („SEDECO“), Interreg SK-AT („DREAM SK-AT“), rakúsky regionálny program IWB/EFRE2014-2020 („DREAM RRMC VIENNA“) a rovnako aj národné úrady. 

V rámci podujatia bola podpísaná aj zmluva o NFP projektu „DREAM SK-AT“, ktorá zabezpečuje spolufinancovanie časti vodohospodárskeho laboratória z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce so slovenskými partnermi. 

V závere stretnutia pán spolkový minister Prof. Dr. Heinz Faßmann uviedol povzbudivé slová: „May the Dream come true“!