Vzhľadom na skutočnosť, že formuláre Monitorovacej správy a metodika predkladania výdavkov (ZDV) boli zverejnené až koncom mája 2018 a v snahe poskytnúť prijímateľom dostatok času pre dôkladné zoznámenie sa s formulármi a ich riadne vyplnenie, sa lehota na predloženie 1. MS a ZDV predlžuje do 27.7.2018.

 

Toto predĺženie sa týka prijímateľov/partnerov, ktorých koniec prvého monitorovacieho obdobia bol stanovený do 31.5.2018.

Monitorovacia správa (MS) so zoznamom deklarovaných výdavkov (ZDV) sa v súčasnosti predkladá na príslušné miesto prvostupňovej kontroly (na Slovensku alebo v Rakúsku) len v papierovej (listinnej) podobe. O možnosti predkladania prostredníctvom ITMS2014+ bude SpS informovať v priebehu júla.