VYTVORENIE KONTA V ITMS2014+

Prvým nevyhnutným krokom pre podanie žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je vytvorenie používateľského konta. Nielen žiadateľ (vedúci partner), ale všetci projektoví partneri musia mať vytvorené používateľské kontá v ITMS2014+. Upozorňujeme žiadateľov, aby požiadali o aktiváciu používateľského konta ITMS2014+ v dostatočnom časovom predstihu tak, aby nebolo časovo ohrozené predloženie ich Žiadosti o NFP.

ŽIADATELIA ZO SLOVENSKA

Pre žiadateľov/projektových partnerov zo Slovenska je povinnosťou vytvoriť si konto v systéme ITMS2014+

Návod ako postupovať pri vytváraní konta je dostupný tu.

Vzor žiadosti o aktivácii používateľského konta je dostupný tu.

Upozorňujeme, že v prípade, že žiadateľ/projektový partner už disponuje kontom v systéme ITMS2014+ v rámci iného operačného programu, nemusí vytvárať nové konto, ale použije existujúce.

ŽIADATELIA Z RAKÚSKA

Für Antragsteller aus Österreich ist folgende Vorgangsweise anzuwenden:

1. Bitte das Excel Sheet hier herunterladen, ausfüllen und per Email bis spätestens 18.1.2019 an die Verwaltungsbehörde senden: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Die Verwaltungsbehörde wird den Benutzerantrag im System anlegen. Währenddessen kann eine Email des Systems an die Benutzer ergehen. Bitte diese Nachrichten zu ignorieren!

3. Der Benutzerantrag im pdf-Format wird per Email an den Antragsteller übermittelt.

4. Der Benutzerantrag ist auszudrucken, der deutsche Teil ist mit allen notwendigen Unterschriften zu versehen (bei mehreren Zeichnungsberechtigten genügt eine Unterschrift), und an die Verwaltungsbehörde (persönlich oder per Einschreiben) bis spätestens 24. Jänner 2019 zu retournieren:

Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z.H. Mgr. Branislav Karovič
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33
Slowakei

Alternativ kann der Antrag auch beim GS in 1070 Wien, Kirchberggasse 33-35, 3. Stock abgegeben werden.

5. Die Verwaltungsbehörde stellt die Erstellung eines Benutzerkontos im System ITMS2014+ sicher . Es folgt ein Email an alle Benutzer mit einem Link, mit dem diese aufgefordert werden, den Account zu aktivieren und ein Passwort zu setzen.

Bitte zu beachten, dass Benutzeranträge für Antragsteller (.pdf) der 4. Einreichrunde (Ende: 31.1.2019) bis spätestens 24.1.2019 bei der Verwaltungsbehörde einlangen müssen!

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NFP CEZ ITMS2014+

Žiadosť o NFP je možné predložiť prostredníctvom ITMS2014+ iba v prípade, že žiadateľ (vedúci partner) a aj všetci projektoví partneri majú vytvorené používateľské konto v ITMS2014+.

Riadiaci orgán poskytne žiadateľom (vedúcemu partnerovi) plnú súčinnosť pri registrovaní žiadosti o NFP v ITMS2014+. Za týmto účelom vyčlenil riadiaci orgán osobné konzultácie s vedúcim partnerom. Cieľom konzultácie je praktická pomoc pri registrovaní žiadosti o NFP v ITMS2014+.

Upozorňujeme, že vedúci partner je povinný disponovať na konzultácii kompletnými podkladmi tak, aby registráciu žiadosti o NFP bolo možné realizovať v rámci vyhradeného času. Na konzultáciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom formulára tu.

Termíny konzultácii sú 

16. Január

10:00

24. Január

10:00

28. Január

10:00

14:00

29. Január

10:00

14:00

30. Január

10:00

14:00

31. Január

10:00


INFORMÁCIE K PREDKLADANIU ŽIADOSTI O NFP

Žiadosť o NFP tvorí formulár žiadosti o NFP a povinné prílohy. Žiadateľ vypracuje formulár žiadosti o NFP výlučne prostredníctvom ITMS 2014+ vyplnením elektronického formulára Žiadosti o NFP a pripojením elektronických verzií všetkých príloh. Žiadateľ vždy predkladá formulár Žiadosti o NFP a všetky prílohy (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin, napr. z dôvodu obmedzení veľkosti príloh, nie je možné predložiť, napr. aj projektovú dokumentáciu v prípade investičných projektov) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+.

V rámci zverejneného vzorového formulára Žiadosti o NFP (tu) sú v jednotlivých poliach uvedené podrobné inštrukcie a vysvetlivky k vyplneniu obsahových náležitostí jednotlivých častí formulára Žiadosti o NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní formuláru Žiadosti o NFP môže postupovať podľa návodu („Pokyny k vyplneniu formuláru žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+“) tu.

Údaje uvedené vo formulári žiadosti o NFP musia byť v súlade s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v prílohách žiadosti o NFP.

Vedúci partner má povinnosť si žiadosť o NFP pred jej predložením dôkladne skontrolovať, najmä či sú vyplnené všetky povinné polia vo formulári žiadosti o NFP a takisto či sú k žiadosti o NFP pripojené všetky povinné príp. aj nepovinné prílohy.

Po odoslaní Žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ si žiadateľ zvolí spôsob odoslania „Odoslať listinne“ a voľbu potvrdí tlačidlom „Ďalej“. ITMS 2014+ týmto krokom vygeneruje formulár Žiadosti o NFP vo formáte .pdf, ktorý je potrebný vytlačiť, podpísať, opatriť pečiatkou (ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku) a odoslať fyzicky na adresu určenú vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NFP PROSTREDNÍCTVOM E-SCHRÁNKY (V PRÍPADE, ŽE VEDÚCI PARTNERA JE ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY)

Systém ITMS2014+ umožňuje vedúcim partnerom v SR elektronicky podpisovať žiadosť o NFP generovanú ITMS2014+ a elektronicky ju predkladať za príslušný subjekt bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+. Aby používateľ mohol túto funkcionalitu využiť, musia byť splnené nasledovné predpoklady:

- používateľ musí mať eID (občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom);

- používateľ disponuje elektronickou schránkou;

- používateľ disponuje platným certifikátom na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu;

- používateľ má inštalovaný softvér v počítači (balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis a ovládače, napr.: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie).

Pri predkladaní žiadosti o NFP prostredníctvom e-schránky žiadateľ vyplní formulár žiadosti o NFP v ITMS2014+. Pre odoslanie formulára žiadosti o NFP musí byť používateľ na verejnej časti ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom svojho eID). Po odoslaní žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ si žiadateľ zvolí spôsob odoslania „Odoslať elektronicky“. Následne systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického podania, teda elektronickú správu aj samotný formulár žiadosti o NFP. Používateľ potvrdí svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom elektronickú správu a jej prílohu, ktorú tvorí príslušný formulár žiadosti o NFP generovaný systémom ITMS2014+. Používateľ takto podpísané podanie odošle priamo do e-schránky RO. Následne bude žiadosť o NFP doručená do elektronickej schránky RO, pričom sa takisto uloží do elektronickej schránky subjektu, v mene ktorého bolo toto podanie v ITMS2014+ vykonané (odoslané správy). Rovnako mu bude doručená aj elektronická doručenka.

Žiadateľ zároveň vloží prílohy žiadosti o NFP do systému ITMS2014+. V prípade, ak niektoré z príloh žiadosti o NFP nebolo možné z technických príčin (napr. z dôvodu obmedzení veľkosti predkladaných príloh) predložiť cez ITMS2014+, tieto je žiadateľ povinný osobitne zaslať v listinnej podobe. 

V prípade nefunkčnosti tejto funkcionality ITMS2014+, žiadateľ zvolí „Odoslať listinne“ a voľbu potvrdí tlačidlom „Ďalej“. ITMS2014+ týmto krokom vygeneruje formulár ŽoNFP vo formáte .pdf, ktorý žiadateľ uloží do verzie PDF/A-1a, autorizuje ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a odošle do elektronickej schránky RO nasledovne: žiadateľ sa prihlási na portáli https://www.slovensko.sk do svojej elektronickej schránky (za predpokladu, že disponuje eID a že má schránku zriadenú a aktivovanú). Nájde a zvolí si službu príslušného RO. V prípade, že RO nemá na takéto podanie zadefinovanú špeciálnu službu, žiadateľ môže využiť službu „Všeobecnej agendy“ RO a v rámci nej ako prílohy pripojiť formulár generovaný z ITMS2014+ v .pdf. Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktorý žiadateľ odošle zvolenému orgánu.