V rámci monitorovania dodržiavania podmienok štátnej pomoci riadiacim orgánom (v zmysle zákona o finančnej kontrole) dávame do pozornosti povinnosť prijímateľa predkladať spolu s následnou monitorovacou správou projektu aj Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry na hospodárske účely.

Vo vyhlásení je partner projektu povinný uviesť, či podporenú infraštruktúru využíva, alebo nevyužíva aj na hospodárske účely a v prípade, ak využíva, aký podiel ročnej kapacity podporenej infraštruktúry je na hospodárske účely využívaný.

Aby sa na projekt/partnera nevzťahovali pravidlá štátnej pomoci, nesmie podiel hospodárskych činností v rámci využívania podporenej infraštruktúry presiahnuť 20 % podiel jej celkovej ročnej kapacity.
Informácia pre prijímateľov o pravidlách týkajúcich sa využívania infraštruktúry

Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry na hospodárske účely sa netýka partnerov podporených v rámci schémy pomoci de minimis.