Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dáva do pozornosti novú verziu Príručky k ITMS2014+. Platnosť nadobudla 27.1.2020. ​

Príručku k ITMS2014+ nájdete tu, alebo v sekcii Dokumenty