Vážení žiadatelia a prijímatelia v rámci programu Interreg V-A SK-AT,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu výziev, súčasťou ktorých je zmena vzoru Zmluvy ERDF a Metodika výberu operácií.
Nový vzor Zmluvy ERDF a Metodiku výberu operácií nájdete na stránke www.sk-at.eu v časti „Dokumenty“. Zmena vzoru zmluvy sa týka Všeobecných zmluvných podmienok a prílohy č. 4 Harmonogram k Zmluve ERDF.
Kompletné aktualizované výzvy nájdete na stránke www.sk-at.eu v časti „Výzvy“.
Dôležité upozornenie pre slovenských partnerov: Pri predkladaní ŽoNFP Vás žiadame o vyplnenie Udelenia súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný súhlas nájdete tu, rovnako aj na stránke www.sk-at.eu v časti „Výzvy“/2020.