Vytlačiť
Kategória: Aktuality

Vážení prijímatelia a žiadatelia,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len „RO“) v záujme minimalizácie negatívnych dopadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu COVID-19 a zabezpečenia čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a taktiež implementácie projektov v tejto mimoriadnej situácii dáva do pozornosti nasledovný Sumár opatrení,  resp. odporúčaní:

Zároveň bol všetkým vedúcim partnerom zaslaný dotazník za účelom identifikovania vzniknutých alebo potenciálnych vecných a finančných komplikácií počas realizácie projektov, preto si Vás dovoľujeme požiadať venovať mu náležitú pozornosť a informovať RO o problémoch, dopadoch, či prípadných obmedzeniach zapríčinených aktuálnou situáciou. 

Riadiaci orgán po dohodne s regionálnymi miestami vydá usmernenie k jednotlivým potenciálne vzniknutým problémom s cieľom zachovať princíp rovnakého zaobchádzania.