Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-AT zverejňuje Jednotnú príručku pre verejné obstarávanie. Uvedená príručka upravuje proces a kontrolu VO v záujme zavedenia jednotných pravidiel, s cieľom zosúladenia pravidiel určených pre prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO.
 
Príručka je zverejnená na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty. 
Stiahnuť si ju môžete aj tu: Jednotná príručka k procesu a kontrole VO
 
Príručka bola vydaná Centrálnym koordinačným orgánom dňa 13.5.2021 a nadobúda účinnosť dňa 15. 6. 2021, je zverejnená aj na webovom sídle partnerskej dohody: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ pod názvom: Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.