Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika informuje o postupe prijímateľa/partnera štátna rozpočtová organizácia pri predkladaní žiadostí o platbu v rámci jednotlivých systémov financovania v systéme ITMS2014+.

Uvedená aktualizácia je platná pre platobné jednotky od 1.1.2022 pri poskytovaní prostriedkov prijímateľovi/partnerovi štátnej rozpočtovej organizácii. Uvedený dokument nájdete tu: Usmernenie prijímateľov/partnerov štátna rozpočtová organizácia v oblasti uvádzania ekonomickej kvalifikácie rozpočtovej klasifikácie v žiadosti o platbu s platnosťou od 1.1.2022