V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Alpsko-karpatský riečny koridor realizujú ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia revitalizačné práce na rieke Rudava.

Umelý úsek rieky, v celkovej dĺžke 2,2 km, sa pretvára späť na pôvodný. Odstraňuje sa dlažobné opevnenie, čo umožní rieke tiecť prirodzenejšie. Tvorba meandrov, prirodzené brehy, členitosť koryta, prítomnosť drevín v koryte, vrátane mŕtveho dreva sú očakávanými výsledkami revitalizácie a predstavujú základ pre celkové oživenie rieky.

Hlavným partnerom projektu je Národný park Donau-Auen, ktorý realizuje podobné opatrenia na rakúskych prítokoch Dunaja, tečúcich z Álp. Takýmto spôsobom ochranári z oboch krajín zlepšujú podmienky pre migráciu živočíchov medzi Alpami a Karpatmi, čo napomôže lepšej výmene genetických informácií a celkovému zlepšeniu stavu biodiverzity v týchto vodných tokoch.

Projekt podporuje ochranu životného prostredia vodných organizmov v rakúsko-slovenskom pohraničí. Sú to práve prírodné koridory, ktoré zabezpečujú prepojenie chránených oblastí medzi Viedňou a Bratislavou, a zároveň významne prispievajú k ochrane prírody, slúžia pre účely rekreácie a zlepšujú kvalitu života v tejto lokalite.

Revitalizácie riek a obnova ich prirodzeného charakteru sú dôležité aj z hľadiska adaptácie na klimatickú zmenu, keďže pomáhajú spomaľovať tok rieky a tým aj dlhšie zadržiavať vodu v krajine, čo je nesmierne dôležité pri výpare. Odstránenie opevnenia dna a brehov zároveň zlepší vsakovanie do pôdy a dotovanie zdrojov podzemnej vody.

SKAT AKK RUDAVA SKAT AKK RUDAVA2 

Revitalizačné práce na rieke Rudava boli ukončené 22. septembra 2022. Rieka sa opäť stala slobodnou a prívetivou pre život.

(8) Revitalizácia rieky Rudava | BROZ - YouTube