Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 
2014-2020 si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy svojho sídla ku dňu 1. augusta 2022.

Adresa sídla do 31.7.2022: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Adresa sídla od 1.8.2022: TOWER 115, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že avizovaná zmena sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nemá aktuálne žiaden vplyv na zmenu korešpondenčnej/poštovej adresy sekcie programov cezhraničnej spolupráce.

Poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33