Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 4.1 a Pravidiel oprávnenosti výdavkov, v. 4.1, ktoré sú účinné od 31.10.2022. Oba dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke www.sk-at.eu v sekcii Dokumenty.