Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si dovoľuje informovať žiadateľov o NFP o zmene oprávneného subjektu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v informačnom systéme IMTS2014+.

Zdôvodnenie: Na základe zmien v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR došlo k presunu kompetencií v oblasti cezhraničnej spolupráce na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.