Spoločný sekretariát si Vás dovoľuje pozvať na ŠKOLENIE PRE PRÁCU SO SYSTÉMOM ITMS2014+ vo verejnej časťi pre žiadatelov a pre príjmatelov projektov schválených v rámci programu.

VYTVORENIE KONTA V ITMS2014+

Prvým nevyhnutným krokom pre podanie žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je vytvorenie používateľského konta. Nielen žiadateľ (vedúci partner), ale všetci projektoví partneri musia mať vytvorené používateľské kontá v ITMS2014+. Upozorňujeme žiadateľov, aby požiadali o aktiváciu používateľského konta ITMS2014+ v dostatočnom časovom predstihu tak, aby nebolo časovo ohrozené predloženie ich Žiadosti o NFP.

Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

V rámci 6. hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT opäť organizuje Spoločný sekretariát OPEN DAYS – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v týchto termínoch: