V rámci monitorovania dodržiavania podmienok štátnej pomoci riadiacim orgánom (v zmysle zákona o finančnej kontrole) dávame do pozornosti povinnosť prijímateľa predkladať spolu s následnou monitorovacou správou projektu aj Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry na hospodárske účely.

Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

Dňa 30.07.2019 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre zákazku: Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.