Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, v. 3.0 účinnú od 21.01.2021.

Príručka VO_verzia 3.0

Prílohy

Termín na predkladanie žiadostí o NFP bol posunutý na 30.11.2020.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na aktualizovanú dokumentáciu výziev.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Spoločný sekretariát.