Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

V rámci 6. hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT opäť organizuje Spoločný sekretariát OPEN DAYS – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v týchto termínoch:

V rámci monitorovania dodržiavania podmienok štátnej pomoci riadiacim orgánom (v zmysle zákona o finančnej kontrole) dávame do pozornosti povinnosť prijímateľa predkladať spolu s následnou monitorovacou správou projektu aj Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry na hospodárske účely.

Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.