Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 
2014-2020 si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy svojho sídla ku dňu 1. augusta 2022.

Adresa sídla do 31.7.2022: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Adresa sídla od 1.8.2022: TOWER 115, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že avizovaná zmena sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nemá aktuálne žiaden vplyv na zmenu korešpondenčnej/poštovej adresy sekcie programov cezhraničnej spolupráce.

Poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce (ďalej len „MIRRI SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 24/2006 Z. z.“) oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027“, ako aj samotného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 28.07.2022 o 14:00 v zasadacej miestnosti na 1. posch., v budove MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-at.eu/sk/ a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „správa o hodnotení“), ako aj návrh strategického dokumentu  „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „návrh strategického dokuementu“).