Dňa 30.07.2019 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre zákazku: Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Vážení žiadatelia,
dňa 7. mája 2019 zasadal v Bratislave Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, na ktorom boli schválené (s podmienkami) 3 z 3 predložených projektov v rámci 4. hodnotiaceho kola.

V súvislosti s plánovanou aktualizáciou systému ISUF si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 20.6. 2019 18:00 do 25.6. 2019 7:00 nebude možné ani v ITMS2014+ vykonávať kroky, ktoré majú za následok integračnú akciu na ISUF.