„Inovácia v spolupráci – spolupráca v inovácii“ bolo motto tohtoročného Výročneho podujatia, na ktorom sa jednak analyzoval a definoval význam inovácií pre Rakúsko a západné Slovensko a zároveň sa diskutovalo aj o možnostiach ako zvýšiť potenciál inovácií v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Pani Mgr. Katarína Mihalová, zástupkyňa riadiaceho orgánu otvorila podujatie úvodnou rečou, v ktorej nastolila otázku, ako môžu štandardizované cezhraničné programy EU podporiť dynamicky sa rozvíjajúce inovácie. Mag. Martin Hutter za oddelenie magistrátu 27 - Európske záležitosti, mesta Viedeň, informoval o úspešných slovensko - rakúskych projektoch v bezprostrednej blízkosti hraníc, medzi ktoré patrí takmer 550 metrov dlhý Cyklomost slobody cez rieku Morava ako aj výstavba dvojkoľajovej železničnej trete Viedeň – Marchegg – Bratislava.

Po úvodných slovách nasledovala panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili pani Ing. Mária Omastová DrSc. zo Slovenskej akadémie vied, pán Ing. Milan Ráchela z Duálnej Akadémie Volkswagen-Slovakia, pán Dr. Silvo Korez z AustriaTech a pán DI Claus Zeppelzauer z dolnorakúskej hospodárskej agentúry ecoplus. Účastníci podujatia mohli klásť otázky aj prostredníctvom inovatívnej a interaktívnej mobilnej aplikácie.

Po ukončení oficiálnej časti, ktorou bola podnetná diskusia s pozvanými expertmi, mali všetci účastníci podujatia možnosť navštíviť vybrané prevádzky Volkswagen-Slovakia.  Potencionálni projektoví žiadatelia ako aj partneri už schválených projektov mali taktiež možnosť konzultovať prípadné otázky so zástupcami Spoločného sekretariátu a prvostupňovej kontroly. Program Výročného podujatia 2017 oživila interaktívna ukážka malých robotov, ktorú predviedli zástupcovia Practica.

Uzávierka 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (projektov) je 15. 11. 2017.  K tejto uzávierke ponúka Spoločný sekretariát v Bratislave a vo Viedni konzultačné dni  tzv.  „Open Days“. Termíny konzultácií sú:

  • ​18. a 19.10.2017  na adrese 1070 Wien, Kirchberggasse 33-35 (Erdgeschoß) 
  • 24. a 25.10.2017 v Bratislave 830 03, Reding Tower, Račianska 153/A 

 Podrobnejšie informácie nájdete tu.

20. -  21. júna 2017 sa bude konať 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len ,,MV”) v Podersdorf am See, v Rakúsku. Tohto zasadnutia sa zúčastnia členovia a pozorovatelia MV, aby spoločne rozhodli okrem iného aj o 26 ŽoNFP v rámci Prioritných osí 1, 2 a 4. Zasadnutie je organizované Riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločným sekretariátom vo Viedni.