Pôdohospodárska univerzita vo Viedni (BOKU) je iniciátorom celosvetovo jedinečného vodohospodárskeho projektu medzi Dunajom a dunajským kanálom pri mieste Brigittenauer Sporn. Projekt je jedinečný tým, že v laboratórnych podmienkach bude možné  dosiahnuť taký silný a prirodzený prietok vody, že sa tak budú môcť uskutočňovať modelové pokusy v skutočnom objeme (teda v mierke 1:1). To je veľmi dôležité najmä vo vzťahu k protipovodňovej ochrane a ekologickej energetike. Týmto spôsobom je možné skúmať a vyvíjať ďalšie opatrenia na riešenie problémov v najrôznejších vodohospodárskych oblastiach.  

Vážení žiadatelia v rámci tretieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si Vás dovoľuje informovať o aktualizácií príloh k žiadosti o NFP platnej od 13.6.2018 v zmysle Príručky pre žiadateľa verzia č.1.2.

Pozývame Vás na prehliadku projektov spolufinancovaných EÚ v Rakúsku!

V dňoch 15. až 19. mája 2018 sa uskutočnia dni otvorených dní, ktoré predstavia projekty spolufinancované zo zdrojov EU. V rámci jedného týždňa bude  predstavených približne 35 projektov,  ako napr. inovatívno - výskumné projekty alebo projekty spolupráce, V rámci programu budú organizované aj návštevy vzdelávacích a integračných iniciatív určené pre deti, mládež a dospelých ako aj výlety po revitalizovaných parkoch a námestiach, prechádzky a workshopy na tému príroda a životné prostredie (napr. v rekreačnej oblasti Lobau). Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT bude zastúpený projektami BIG, Nutriaging, Urbannatur a Nationalpark-Zentrum Schloss Orth (Centrum národného parku – zámok Orth). Podrobný program nájdete na www.cbc.wien.