Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko zverejňuje aktualizovanú Príručku k procesu verejného obstarávania - verzia 1.1. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.

Vzhľadom na skutočnosť, že formuláre Monitorovacej správy a metodika predkladania výdavkov (ZDV) boli zverejnené až koncom mája 2018 a v snahe poskytnúť prijímateľom dostatok času pre dôkladné zoznámenie sa s formulármi a ich riadne vyplnenie, sa lehota na predloženie 1. MS a ZDV predlžuje do 27.7.2018.

Pôdohospodárska univerzita vo Viedni (BOKU) je iniciátorom celosvetovo jedinečného vodohospodárskeho projektu medzi Dunajom a dunajským kanálom pri mieste Brigittenauer Sporn. Projekt je jedinečný tým, že v laboratórnych podmienkach bude možné  dosiahnuť taký silný a prirodzený prietok vody, že sa tak budú môcť uskutočňovať modelové pokusy v skutočnom objeme (teda v mierke 1:1). To je veľmi dôležité najmä vo vzťahu k protipovodňovej ochrane a ekologickej energetike. Týmto spôsobom je možné skúmať a vyvíjať ďalšie opatrenia na riešenie problémov v najrôznejších vodohospodárskych oblastiach.