Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 (ďalej len „Program“) bol dňa 1. apríla 2022 predložený na schválenie Európskej komisii.

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-AT zverejňuje aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, verzia 2.

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 4.0 a Pravidlá oprávnenosti výdavkov, v. 4.0, ktoré sú účinné od 11.03.2022. Oba dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke www.sk-at.eu v sekcii Dokumenty.