Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-at.eu/sk/https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.skwww.sk-at.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027“.

Prelistujte si voľne dostupnú príručku TheCultur EU funding guidektorá má pomôcť všetkým subjektom a profesionálom nájsť inšpiráciu a informácie o financovaní svojich projektov!
Do novej príručky Európskej komisie bol zaradený aj projekt Dizajn a inovácie - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe spolu s ďalšími inšpiratívnymi ideami. Odporúčame tiež nový online nástroj na vyhľadávanie vhodných programov, dostupný na rovnakej webstránke.