Vzhľadom na skutočnosť, že formuláre Monitorovacej správy a metodika predkladania výdavkov (ZDV) boli zverejnené až koncom mája 2018 a v snahe poskytnúť prijímateľom dostatok času pre dôkladné zoznámenie sa s formulármi a ich riadne vyplnenie, sa lehota na predloženie 1. MS a ZDV predlžuje do 27.7.2018.

Pôdohospodárska univerzita vo Viedni (BOKU) je iniciátorom celosvetovo jedinečného vodohospodárskeho projektu medzi Dunajom a dunajským kanálom pri mieste Brigittenauer Sporn. Projekt je jedinečný tým, že v laboratórnych podmienkach bude možné  dosiahnuť taký silný a prirodzený prietok vody, že sa tak budú môcť uskutočňovať modelové pokusy v skutočnom objeme (teda v mierke 1:1). To je veľmi dôležité najmä vo vzťahu k protipovodňovej ochrane a ekologickej energetike. Týmto spôsobom je možné skúmať a vyvíjať ďalšie opatrenia na riešenie problémov v najrôznejších vodohospodárskych oblastiach.  

Vážení žiadatelia v rámci tretieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si Vás dovoľuje informovať o aktualizácií príloh k žiadosti o NFP platnej od 13.6.2018 v zmysle Príručky pre žiadateľa verzia č.1.2.