VYTVORENIE KONTA V ITMS2014+

Prvým nevyhnutným krokom pre podanie žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je vytvorenie používateľského konta. Nielen žiadateľ (vedúci partner), ale všetci projektoví partneri musia mať vytvorené používateľské kontá v ITMS2014+. Upozorňujeme žiadateľov, aby požiadali o aktiváciu používateľského konta ITMS2014+ v dostatočnom časovom predstihu tak, aby nebolo časovo ohrozené predloženie ich Žiadosti o NFP.

Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

V rámci 6. hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT opäť organizuje Spoločný sekretariát OPEN DAYS – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v týchto termínoch:

V rámci monitorovania dodržiavania podmienok štátnej pomoci riadiacim orgánom (v zmysle zákona o finančnej kontrole) dávame do pozornosti povinnosť prijímateľa predkladať spolu s následnou monitorovacou správou projektu aj Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry na hospodárske účely.