Vážení prijímatelia a žiadatelia,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len „RO“) v záujme minimalizácie negatívnych dopadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu COVID-19 a zabezpečenia čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a taktiež implementácie projektov v tejto mimoriadnej situácii dáva do pozornosti nasledovný Sumár opatrení,  resp. odporúčaní:

Vážení prijímatelia,

chceli by sme Vás ubezpečiť, že Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát sa intenzívne zaoberajú problémami vzniknutými v súvislosti s COVID-19.

Vážení žiadatelia a prijímatelia v rámci programu Interreg V-A SK-AT,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu výziev, súčasťou ktorých je zmena vzoru Zmluvy ERDF a Metodika výberu operácií.