Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dáva do pozornosti novú verziu Príručky k ITMS2014+. Platnosť nadobudla 27.1.2020. ​

Uzávierka 7. kola predkladania žiadostí o NFP je 28.2.2020. V rámci 7. hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT opäť organizuje Spoločný sekretariát OPEN DAYS – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v týchto termínoch:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko zverejňuje Politiku boja proti podvodom.