Cezhraničné programy INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, Rakúsko – Česká republika a Rakúsko – Maďarsko v spolupráci s mestom Viedeň si Vás dovoľujú pozvať na podujatie EC Day 2018, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018 vo Viedni.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko zverejňuje aktualizovanú Príručku k procesu verejného obstarávania - verzia 1.1. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.

Vzhľadom na skutočnosť, že formuláre Monitorovacej správy a metodika predkladania výdavkov (ZDV) boli zverejnené až koncom mája 2018 a v snahe poskytnúť prijímateľom dostatok času pre dôkladné zoznámenie sa s formulármi a ich riadne vyplnenie, sa lehota na predloženie 1. MS a ZDV predlžuje do 27.7.2018.