Vážení žiadatelia v rámci tretieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si Vás dovoľuje informovať o aktualizácií príloh k žiadosti o NFP platnej od 13.6.2018 v zmysle Príručky pre žiadateľa verzia č.1.2.

Dňa 15. mája 2018 sa v Bratislave na Ministerstve pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnil Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dáva do pozornosti novú verziu Zmluvy o NFP, Príručky pre žiadateľa, Príručky pre prijímateľa a tiež vzor fomulára Žiadosti o zmenu v projekte. Platnosť nadobudli 5.2.2018. ​