Vážení žiadatelia v rámci druhého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

dňa 20. a 21. marca 2018  zasadal v Trnave  Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Rakúsko, na ktorom bolo schválených (s podmienkami) 8 z 13 predložených projektov.

Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT schválil na svojom 5. zasadnutí 20. - 21. marca 2018 v Trnave 8 z 13 predložených projektových žiadostí.

Uzávierka podávania žiadostí pre 3. hodnotiace kolo je 29. júna 2018. Výber projektov sa uskutoční na zasadnutí Monitorovacieho výboru 24. a 25. októbra 2018.

V dňoch 20. a 21. júna 2017 sa v Podersdorfe (Burgenland) uskutočnilo 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v rámci ktorého prebehol po prvýkrát aj proces výberu predložených žiadostí o NFP.  Rekord nedosahovali len letné teploty v rokovacej sále, ale pre tento program aj nezvyčajne vysoký počet predložených žiadostí o NFP,    spolu 26.

Napriek uvedenému boli diskusie o projektoch veľmi podnetné a na záver rokovania bolo schválených celkovo 15 projektov, z nich 5 bez podmienok. Zoznam schválených žiadostí bude zverejnený po schválení Zápisnice zo zasadnutia Monitorovacieho výboru (koncom júla).

Uvedený výsledok výberu žiadostí o NFP znamená, že program môže vykázať kontrahovanie cca 45% prostriedkov EFRR na úrovni programu. Vo všetkých prioritných osiach sú ešte disponibilné prostriedky.

Uzávierka prebiehajúceho 2. kola výzvy na predkladanie projektov je 15. novembra 2017. Výber projektov predložených najneskôr do 15.11.2017 prebehne na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 20. a 21. marca 2018.