Spoločný sekretariát informuje slovenských a rakúskych prijímateľov programu Interreg V-A SK-AT o pripravovanom školení „Školenie pre prijímateľov – predkladanie ZDV/ŽoP cez verejnú časť ITMS2014+“, ktoré sa uskutoční v dňoch:

23.8.2018 pre slovenských prijímateľov, v čase 9:30 – 12:30;
6.9.2018 pre rakúskych prijímateľov, v čase 9:30 – 12:30;
13.9.2018 pre slovenských a rakúskych prijímateľov, v čase 9:30 – 12:30.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko zverejňuje aktualizovanú Príručku k procesu verejného obstarávania - verzia 1.1. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.

Vzhľadom na skutočnosť, že formuláre Monitorovacej správy a metodika predkladania výdavkov (ZDV) boli zverejnené až koncom mája 2018 a v snahe poskytnúť prijímateľom dostatok času pre dôkladné zoznámenie sa s formulármi a ich riadne vyplnenie, sa lehota na predloženie 1. MS a ZDV predlžuje do 27.7.2018.