10. a 11. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnil seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.

Uzávierka 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (projektov) je 15. 11. 2017.  K tejto uzávierke ponúka Spoločný sekretariát v Bratislave a vo Viedni konzultačné dni  tzv.  „Open Days“. Termíny konzultácií sú:

  • ​18. a 19.10.2017  na adrese 1070 Wien, Kirchberggasse 33-35 (Erdgeschoß) 
  • 24. a 25.10.2017 v Bratislave 830 03, Reding Tower, Račianska 153/A 

 Podrobnejšie informácie nájdete tu.

V dňoch 20. a 21. júna 2017 sa v Podersdorfe (Burgenland) uskutočnilo 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v rámci ktorého prebehol po prvýkrát aj proces výberu predložených žiadostí o NFP.  Rekord nedosahovali len letné teploty v rokovacej sále, ale pre tento program aj nezvyčajne vysoký počet predložených žiadostí o NFP,    spolu 26.

Napriek uvedenému boli diskusie o projektoch veľmi podnetné a na záver rokovania bolo schválených celkovo 15 projektov, z nich 5 bez podmienok. Zoznam schválených žiadostí bude zverejnený po schválení Zápisnice zo zasadnutia Monitorovacieho výboru (koncom júla).

Uvedený výsledok výberu žiadostí o NFP znamená, že program môže vykázať kontrahovanie cca 45% prostriedkov EFRR na úrovni programu. Vo všetkých prioritných osiach sú ešte disponibilné prostriedky.

Uzávierka prebiehajúceho 2. kola výzvy na predkladanie projektov je 15. novembra 2017. Výber projektov predložených najneskôr do 15.11.2017 prebehne na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 20. a 21. marca 2018.