Vážení žiadatelia v rámci druhého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

dňa 20. a 21. marca 2018  zasadal v Trnave  Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Rakúsko, na ktorom bolo schválených (s podmienkami) 8 z 13 predložených projektov.

Dňa 15.5.2018 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutoční seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov projektov schválených v rámci 2. hodnotiaceho kola. 

Cieľom seminára je poskytnutie informácií a konzultácií nápomocných k bezproblémovému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Účastníci seminára absolvujú aj individuálne konzultácie, na ktorých budú detailne prediskutované otázky splnenia podmienok MV a oprávnenosti výdavkov. 

Oficiálne pozvánky budú žiadateľom zaslané v najbližších dňoch.

V rámci tretieho hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT organizuje Spoločný sekretariát tzv. OPEN DAYS  – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v nasledujúcich termínoch:

  • v  Bratislave : 29.5. a 6.6.2018 na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03
  • vo Viedni :       23.5. a 7.6.2018 na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň

Na konzultáciách sa podľa možností zúčastnia aj zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava ako aj zástupcovia spolkových krajov Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.

V prípade záujmu rezervácie termínu konzultácie Vášho projektu Vás prosíme o nahlásenie času a dátumu buď na Spoločnom sekretariáte v Bratislave alebo vo Viedni.

Uzávierka predkladania úplných žiadostí o NFP je 29. júna 2018. Projekty predložené do tejto uzávierky budú prerokované na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 24.- 25.10.2018.