Vážení prijímatelia,

chceli by sme Vás ubezpečiť, že Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát sa intenzívne zaoberajú problémami vzniknutými v súvislosti s COVID-19.

Vážení žiadatelia a prijímatelia v rámci programu Interreg V-A SK-AT,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu výziev, súčasťou ktorých je zmena vzoru Zmluvy ERDF a Metodika výberu operácií.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dáva do pozornosti novú verziu Príručky k ITMS2014+. Platnosť nadobudla 27.1.2020. ​