Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

Dňa 30.07.2019 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre zákazku: Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.