Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 3.0.

V rámci písomnej procedúry č. 1, ktorá prebehla v termíne od 17.4.2023 do 24.4.2023, rozhodol o schválení:

TA007 - TP SK-AT FLC 2014-2020 č.2,

TA008 - JS-P Vienna Phase 2,

v celkovej hodnote 148 361,44 EUR zo zdroja ERDF.

Prehľad nájdete tu

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si dovoľuje informovať žiadateľov o NFP o zmene oprávneného subjektu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v informačnom systéme IMTS2014+.