Dňa 13.decembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo strategické zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, ktoré otvorila v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani ministerka Gabriela Matečná. Za Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie zodpovedné za regionálnu politiku sa zúčastnili pani Nathalie Verschelde, zástupkyňa oddelenia programov cezhraničnej spolupráce (INTERREG) a nový Desk Officer pán Ivan Fecenko.

 

Predmetom diskusie bola finalizácia riadiacej dokumentácie ako sú Príručky pre žiadateľov a pre prijímateľov, zmluva o poskytnutí NFP ako aj monitorovací systém ITMS2014+, prostredníctvom ktorého bude možné v budúcnosti podávať žiadosti o NFP ako aj  monitorovať obsahovú implementáciu cezhraničných projektov a ich finančný manažment.

Nosnou témou stretnutia bola realizácia dôležitých míľnikov cezhraničného programu a včasné a bezproblémové plnenie cieľov Európskej Komisie.