V dňoch 20. a 21. júna 2017 sa v Podersdorfe (Burgenland) uskutočnilo 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v rámci ktorého prebehol po prvýkrát aj proces výberu predložených žiadostí o NFP.  Rekord nedosahovali len letné teploty v rokovacej sále, ale pre tento program aj nezvyčajne vysoký počet predložených žiadostí o NFP,    spolu 26.

Napriek uvedenému boli diskusie o projektoch veľmi podnetné a na záver rokovania bolo schválených celkovo 15 projektov, z nich 5 bez podmienok. Zoznam schválených žiadostí bude zverejnený po schválení Zápisnice zo zasadnutia Monitorovacieho výboru (koncom júla).

Uvedený výsledok výberu žiadostí o NFP znamená, že program môže vykázať kontrahovanie cca 45% prostriedkov EFRR na úrovni programu. Vo všetkých prioritných osiach sú ešte disponibilné prostriedky.

Uzávierka prebiehajúceho 2. kola výzvy na predkladanie projektov je 15. novembra 2017. Výber projektov predložených najneskôr do 15.11.2017 prebehne na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 20. a 21. marca 2018. 

20. -  21. júna 2017 sa bude konať 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len ,,MV”) v Podersdorf am See, v Rakúsku. Tohto zasadnutia sa zúčastnia členovia a pozorovatelia MV, aby spoločne rozhodli okrem iného aj o 26 ŽoNFP v rámci Prioritných osí 1, 2 a 4. Zasadnutie je organizované Riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločným sekretariátom vo Viedni.