Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilňovanie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi. Program má jasné zameranie na štyri tematické ciele:

 • výskum a inovácia 
 • životné prostredie a kultúra 
 • doprava a mobilita  
 • inštitucionálna spolupráca

Tieto tematické ciele zaisťujú prepojenie na strategické ciele Európy 2020. Projekty financované programom Interreg V-A SK-AT majú tieto charakteristiky:

 • tematické zameranie sa na jednu zo štyroch prioritných osí
 • jasná pridaná hodnota cezhraničnej spolupráce 
 • najmenej dvaja partneri projektu, jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska 
 • výsledky projektov prispievajú k výstupným ukazovateľom programu
 • výsledky projektov sú trvalo udržateľné - aj po ukončení projektu 

Podrobné informácie o kritériách financovania, o tom kto je oprávnený podať žiadosť a ako podať žiadosť sú k dispozícii v Príručke pre žiadateľov, resp. vo výzve viď nižšie uvedené dokumenty.

Konzultácie - Open Days

Žiadosti o NFP sa prerokujú a ďalej rozvíjajú spolu so Spoločným sekretariátom a predstaviteľmi regiónov. Konzultácie sa organizujú na slovenskej aj na rakúskej strane, vždy v dostatočnom predstihu pred uzatvorením hodnotiaceho kola. Žiadateľom poskytujú spätnú väzbu, prípadne radu pri tvorbe ich projektovej žiadosti.

Kontakty na Spoločný sekretariát a Regionálne miesta nájdete tu.

Proces žiadosti o NFP

Program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko využíva systém otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok možno predkladať nepretržite počas celej doby trvania implementácie programu. O schválení, resp. neschválení žiadostí rozhoduje Monitorovací výbor, ktorý zasadá dvakrát ročne. Všetky žiadosti, ktoré sú predložené do termínu ukončenia hodnotiaceho kola sú zhodnotené a predložené na najbližšie riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru.

Podanie žiadosti o NFP

Keďže zatiaľ nie je spustený elektronický monitorovací systém, a teda nemožno predkladať žiadosti o NFP online, je v súčasnosti potrebné predložiť vyplnenú a podpísanú žiadosť o NFP v papierovej verzii (elektronickú verziu žiadosti s prílohami len ako sken). Svoju žiadosť môžete podať:

 • poštou/poštovou službou, 
 • kuriérom
 • osobne

Vaše žiadosti o NFP je potrebné doručiť na adresu Riadiaceho orgánu/Spoločného sekretariátu v Bratislave alebo vo Viedni, ktorú nájdete v kontaktoch.

Podporné dokumenty

Riadiaci orgán v spolupráci so Spoločným sekretariátom vytvorili niekoľko usmerňovacích dokumentov, ktoré podporujú vývoj projektových žiadostí:

Príručka pre prijímateľov

Príručka pre žiadateľov

Pravidlá oprávnenosti

Príručka k procesu verejného obstarávania (pre slovenských partnerov)

Všetky dokumenty nájdete tu.