Odkaz na webovú stránku programového obdobia 2007-2013 nájdete tu.

Odkaz na databázu projektov z obdobia 2007-2013 nájdete tu.

Za obsah zodpovedá:

Riadiaci orgán  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR):
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Hegedüsová
Manažérka pre informovanie a komunikáciu
Tel. +421 2 583 17 284
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Autorské právo:

Vzhľad a dizajn stránky, ako aj jednotlivé elementy ako sú logá, fotky, znaky atď. sú chránené autorským právom. To isté platí pre jednotlivé redakčné príspevky, ako aj pre ich výber usporiadanie. Ich použitie je možné jedine so súhlasom autora a v zmysle autorského práva. Súhlas sa nevyžaduje v prípade použitia diela na základe tzv. zákonných licencií (upravené v § 34 - § 57 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Ochrana súkromia:

Webstránka www.sk-at.eu používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Odber Noviniek

Na stránke www.sk-at.eu sa máte možnosť zaregistrovať na odber Noviniek. Za účelom registrácie je potrebné uviesť Vašu e-mailovú adresu a zároveň vyjadriť Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom odosielania elektronických informácií. Po prihlásení na odber Noviniek, dostanete potvrdzujúci e-mail s linkom na potvrdenie registrácie. Odber Noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. E-mail so žiadosťou o ukončenie odberu Noviniek pošlite na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vaše údaje, ktoré sa týkajú odberu Noviniek budú následne zmazané.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie. Ak zistíte, že údaje týkajúce sa projektu sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o ich opravu, resp. o doplnenie údajov.

Okrem uvedeného máte právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov ako aj právo namietať spracúvanie údajov u kontaktnej osoby pre informovanie a komunikáciu na riadiacom orgáne, prípadne môžete podať podnet priamo na Úrade na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

Spracúvanie a zverejňovanie údajov sa opiera najmä o tieto právne normy:

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
  • článok 115 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“);
  • článok 123 (3) všeobecného nariadenia v súvislosti s článkom 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 z 22. septembra 2014 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi;
  • článok 125 (4) všeobecného nariadenia v súvislosti s článkom 23 (4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

ako aj o Zmluvu o poskytnutí NFP  medzi Riadiacim orgánom a Hlavným prijímateľom projektu.

V zmysle zákonnej požiadavky všeobecného nariadenia sa osobné údaje v súvislosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EŠIF v rámci programového obdobia 2014-2020 vymažú po uplynutí stanoveného obdobia na ich uchovávanie.

Poskytnutie osobných údajov je zároveň požiadavka, ktorá vyplýva aj z podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Neposkytnutie osobných údajov pre účely kontroly oprávnenosti výdavkov môže viesť k neuznaniu personálnych výdavkov. V závislosti od povahy projektu to môže mať za následok ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

Súhlasím, aby Magistrát MA27, mesto Viedeň, Interreg V-A SK-AT Spoločný sekretariát Viedeň (JS Point Vienna) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako prevádzkovatelia, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika, v zmysle článku 4. nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracúvali moje osobné údaje v rozsahu meno, názov organizácie, adresa a emailová adresa na báze automatizovaného spracúvania za účelom zasielania elektronického spravodajcu (newsletter), pozvánok a obdobných informácií.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať buď písomne listom na adresu Interreg V-A SK-AT, JS Point Vienna, Kirchberggasse 33-35/9, 1070 Wien alebo elektronicky e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácia v zmysle čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:

Zodpovedná osoba za spracovanie: Magistrat Wien, Magistratsabteilung 27 - Europäische Angelegenheiten E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel.: +43 (0)1 4000 27004; Ivana Hegedüsová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; odborný garant ochrany dát Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú za vyššie uvedeným účelom budú uložené v rozdeľovníku elektronických údajov až do momentu odvolania súhlasu.

Automatizované profilovanie údajov, tzv. data profiling, sa neuplatňuje.

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie, opravy, výmaz a prenos dát ako aj na obmedzenie spracovania údajov a právo na namietať proti spracovaniu údajov. Okrem uvedeného máte právo aj na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu – v Rakúsku Úrad ochrany dát v Rakúsku, www.dsb.gv.at, na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov.