Nahlasovanie podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je možné vykonať na e-mailových adresách:

alebo prostredníctvom:


Nahlasovanie podozrení z korupcie na národnej úrovni v Slovenskej republike je možné vykonať, napr. prostredníctvom listinnej zásielky, e-mailu alebo telefonicky aj na adresu:

Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56371
fax: 09610 59151

Pri nahlasovaní podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je dodržiavaný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Loading