Monitorovací výbor je zostavený zo zástupcov Rakúska a Slovenska – hlavných účastníkov programu cezhraničného regiónu a to zo zástupcov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy a neziskového sektoru.

Monitorovací výbor sprevádza program a kontroluje jeho realizáciu v zmysle nariadení. Monitorovací výbor vedie zástupca riadiaceho orgánu a výbor plní úlohy ako je napr. schvaľovanie formulárov žiadostí a jej príloh, rozhodnutia o zmenách v operáciách programu, výber operácií pre nenávratný finančný príspevok a pod.
 
Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre obdobie 2021 – 2027 nájdete tu:

Archív:

Loading