A more competitive
and smarter SK-AT border region
A greener SK-AT border regionA more social SK-AT border regionA better cooperating SK-AT border region

Dovoľujeme si oznámiť, že dnešným dňom 30. júna 2023 vyhlasujeme výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.

V rámci týchto výziev je k dispozícii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie projektov suma 48 893 579 EUR.

V sekcii Na stiahnutie nájdete Manuál implementácie projektov, ktorý stanovuje základné pravidlá, postupy a podmienky pre získanie príspevku na realizáciu projektu. Manuál  poskytuje prehľad o špecifikáciách Programu a prevedie žiadateľov vo fázach projektového cyklu od prípravy projektu po schválenie projektu.

Programová dokumentácia, ktorá je momentálne dostupná len v anglickom jazyku, bude v najbližšom čase doplnená o verziu v slovenskom a nemeckom jazyku.

Žiadatelia sú povinní riadiť sa najaktuálnejšou verziou Manuálu implementácie projektov, preto Riadiaci orgán odporúča žiadateľom sledovať internetovú stránku Programu, kde budú uvedené všetky zmeny a aktualizácie týkajúce sa výzvy resp. programovej dokumentácie.

Žiadosti o NFP sa podávajú výlučne cez monitorovací systém ITMS2014+. Pri podávaní žiadosti je nevyhnutné postupovať podľa Pokynov k vyplneniu žiadosti, ktoré nájdete tu.

Pre žiadateľov pripravujeme školenia v regiónoch. O termínoch Vás budeme včas informovať.

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 29.2.2024. Zasadnutie Monitorovacieho výboru, ktorý bude rozhodovať o projektoch predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola, bude 25 – 26. júna 2024.

Tešíme sa na nové programové obdobie 2021-2027 a úspešnú realizáciu Vašich projektov!


Archív informácií k jednotlivým hodnotiacim kolám

  1. Prvé hodnotiace kolo

Loading