A more competitive
and smarter SK-AT border region
A greener SK-AT border regionA more social SK-AT border regionA better cooperating SK-AT border region

Dovoľujeme si oznámiť, že dnešným dňom 30. júna 2023 vyhlasujeme výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.

V rámci týchto výziev je k dispozícii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie projektov suma 48 893 579 EUR.

V sekcii Na stiahnutie nájdete Manuál implementácie projektov, ktorý stanovuje základné pravidlá, postupy a podmienky pre získanie príspevku na realizáciu projektu. Manuál  poskytuje prehľad o špecifikáciách Programu a prevedie žiadateľov vo fázach projektového cyklu od prípravy projektu po schválenie projektu.

Programová dokumentácia, ktorá je momentálne dostupná len v anglickom jazyku, bude v najbližšom čase doplnená o verziu v slovenskom a nemeckom jazyku.

Žiadatelia sú povinní riadiť sa najaktuálnejšou verziou Manuálu implementácie projektov, preto Riadiaci orgán odporúča žiadateľom sledovať internetovú stránku Programu, kde budú uvedené všetky zmeny a aktualizácie týkajúce sa výzvy resp. programovej dokumentácie.

Žiadosti o NFP sa podávajú výlučne cez monitorovací systém ITMS2014+. Pri podávaní žiadosti je nevyhnutné postupovať podľa Pokynov k vyplneniu žiadosti, ktoré nájdete tu.

Nasledovné dokumenty budú zverejnené na internetovej stránke v nasledujúcich dňoch:

  • Pokyn k vyplneniu žiadosti v nemeckom jazykuuverejnené v rámci Manuálu implementácie projektov – PIM V, 31.8.2023
  • Príloha č. A.3 Dohoda o spolupráci partnerovuverejnené v rámci Manuálu implementácie projektov – PIM V, 31.8.2023; aktualizovaná verzia 6.9.2023
  • Manuál implementácie projektov – časť II.uverejnené na stránke, 31.8.2023

Pre žiadateľov pripravujeme školenia v regiónoch. O termínoch Vás budeme včas informovať.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru, ktorý bude rozhodovať o projektoch predložených v rámci 1. hodnotiaceho kola, je plánované na december 2023. Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je plánovaná na koniec januára 2024.

Tešíme sa na nové programové obdobie 2021-2027 a úspešnú realizáciu Vašich projektov!

Pozor, dňa 18.8.2023 bola z dôvodu opravy chyby vo vzorci bola uverejnená aktualizácia prílohy A.2_Detailed Budget.xlsx. Uvedená príloha bola vymenená aj v PIM V.

Loading