Sťažnosť môže byť podaná elektronicky na e-mailovú adresu sk-at@mirri.gov.sk, alebo písomne formou listu. Sťažnosť môže byť zaslaná dvojjazyčne a to v slovenskom a nemeckom jazyku, alebo len v anglickom jazyku. Ak je odoslaná v elektronickej podobe, obsahuje aj sken sprievodného listu podpísaného štatutárnym zástupcom sťažovateľa. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • Meno zástupcu a názov inštitúcie – odosielateľa sťažnosti,
  • názov inštitúcie, ktorej je sťažnosť adresovaná,
  • kód žiadosti/projektu, názov projektu alebo akronym,
  • jasne uvedené dôvody sťažnosti,
  • na aké nedostatky sťažnosť poukazuje,
  • požadované riešenie (čoho sa sťažovateľ domáha),
  • akékoľvek podporné dokumenty.


Sťažnosti, ktoré nebudú v súlade s týmito požiadavkami, nemôžu byť efektívne vyriešené. Prijatie sťažnosti, vrátane prípadného požadovania doplňujúcich informácií, bude oznámené RO / SpS do 7 kalendárnych dní od prijatia správy.

Loading