Na základe dohody rakúskych a slovenských programových partnerov funkciu riadiaceho orgánu programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). V programovom období 2007-2013 plnilo uvedené ministerstvo úlohy Národného orgánu pre program cezhraničnej spolupráce SK-AT a bolo jediným poskytovateľom národného spolufinancovania. Snahou MIRRI SR je zachovať kontinuitu v riadení programu a nadviazať na úspechy pomaly sa končiaceho programu. Riadiaci orgán kladie dôraz na to, aby bol program spolupráce orientovaný na dosahovanie vytýčených priorít a prispel tak k ďalšiemu rozvoju prihraničného územia ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce inštitúcií a iných subjektov. V spolupráci s programovými partermi sa MIRRI SR usiluje o nastavenie takého systému riadenia, ktorý zabezpečí výber kvalitných projektov, plynulú implementáciu programu ako aj zjednodušenie a skrátenie doby overovania výdavkov.

​Mgr. Martin Hudzík
Generálny riaditeľ sekcie Európskej územnej spolupráce
E-Mail: martin.hudzik@mirri.gov.sk

​Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
Riaditeľ odboru riadenia a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Tel. +421 2 2092 8741
E-Mail: tomas.swiatlowski@mirri.gov.sk

Ing. Petra Oslancová
Programová manažérka
Tel.+421 2 20 92 8744 
E-Mail: petra.oslancova@mirri.gov.sk

Mgr. Milica Ivovič
Programová manažérka
Tel. +421 20 92 8751
E-Mail: milica.ivovic@mirri.gov.sk

Ing. Kristína Čierňavová
Manažérka pre informovanie a komunikáciu
Tel. +421 2 2092 8760
E-mail: kristina.ciernavova@mirri.gov.sk

Loading