Kde je dostupný monitorovací systém ITMS2014+?

Stránku nájdete na adrese https://www.itms2014.sk/.

Ako funguje vytvorenie používateľského konta v systéme IMTS2014+?

V prípade projektových partnerov zo Slovenska je potrebné, aby každý partner vyplnil „Žiadosť o vytvorenie konta“, ktorá je dostupná na stránke ITMS2014+. Podrobný postup pre vytvorenie používateľského konta v ITMS2014+ je k dispozícii na https://www.itms2014.sk/zoak?14.

V prípade projektových partnerov z Rakúska, je potrebné, aby každý partner vyplnil údaje do samostatného formulára v Exceli, ktorý je k dispozícii na www.sk-at.eu a formulár zaslal Spoločnému sekretariátu vo Viedni na office@sk-at.eu. Formulár používateľského konta v ITMS2014+ bude vytvorený a odoslaný na adresu projektovému partnerovi. Formulár musí byť následne podpísaný štatutárom organizácie projektového partnera a odoslaný poštou Riadiacemu orgánu.

Je k dispozícii príručka pre vyplnenie projektovej žiadosti v ITMS2014+?

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu formulára žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+ (PIM_V_Annex 1_Guidance for submission) sú dostupné na stiahnutie v slovenskom a nemeckom jazyku na nasledujúcom linku https://www.sk-at.eu/download/pim_v_application-and-project-submission/.

Musí byť projektová žiadosť predložená dvojjazyčne?

ÁNO. Projektová žiadosť vrátane rozpočtu musí byť vypracovaná a predložená v nemeckom a slovenskom jazyku. Žiadosť nie je možné predložiť v anglickom jazyku.

Musí byť pri vypĺňaní projektovej žiadosti v systéme ITMS2014+ uvedená kontaktná osoba za každého projektového partnera alebo postačuje uviesť kontaktnú osobu vedúceho partnera?

Kontaktná osoba za každého projektového partnera by mala byť vyplnená.

Kým musí byť projektová žiadosť podpísaná?

Projektová žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom hlavného partnera.  V prípade, že organizácia vedúceho partnera má viacerých štatutárnych zástupcov, je potrebné, aby bola projektová žiadosť podpísaná všetkými štatutárnymi zástupcami.  Štatutárni zástupcovia projektových partnerov musia podpísať povinnú prílohu projektovej žiadosti – dohodu o spolupráci partnerov.

Je nutné predložiť projektovú žiadosť vrátane všetkých tlačených príloh v tlačenej podobe?

NIE. Žiadosť sa oficiálne podáva prostredníctvom elektronického systému IMTS2014+ vrátane všetkých požadovaných príloh. Žiadosť nie je potrebné posielať podpísanú v papierovej podobe.

Musia mať všetci projektoví partneri sídlo v programovom území?

Projektové partnerstvo musí zahŕňať minimálne jedného projektového partnera zo Slovenska a jedného projektového partnera z Rakúska, ktorí majú sídlo v programovom území.
Hlavný partner musí mať sídlo v programovom území. Inštitúcie mimo programovej oblasti by do projektu mali byť zapojené len vo výnimočných a dobre odôvodnených prípadoch. Ich zapojenie by malo priniesť pridanú hodnotu pre programovú oblasť ako aj pre partnerstvo.

Je stanovená maximálne/minimálna doba realizácie projektu?

NIE. Maximálna/minimálna doba realizácie projektu nie je stanovená. Odporúčaná dĺžka realizácie projektu je 36 mesiacov. Dlhšia realizácia projektu musí byť v projektovej žiadosti riadne odôvodnená.

V časti „Synergie“ sa uvádzajú iba projekty Interreg?

NIE. Uvádzaju sa možné synergie akýchkoľvek predchádzajúcich alebo extistujúcich projektov.

Má Program kontaktné miesta, kde je možné konzultovať projektový zámer?

ÁNO. Projektový zámer je možné konzultovať so zástupcami regionálnych miest (https://www.sk-at.eu/regionalne-miesta/) alebo so zamestnancami Spoločného sekretariátu (https://www.sk-at.eu/spolocny-sekretariat/).

Majú slovenskí partneri projektu nárok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky?

ÁNO. Slovenskí projektoví partneri majú nárok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Maximálna výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé subjekty je stanovená v  Stratégií financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027, ktorá je zverejnená na stránke Ministerstva Financií SR: Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk).

Musia strategickí partneri podpísať Dohodu o spolupráci partnerov a uvádzať v nej ich IBAN?

Podpísanie Dohody o spolupráci partnerov strategickým partnerom je voliteľné, pokiaľ si to projektové partnerstvo vyžaduje; v prípade, že Monitorovací výbor vyslovene požaduje účasť strategického partnera na realizácii projektu, tak záujem participovať na projekte deklaruje napr. v rámci tzv. Letter of Intent (Písomný zámer), ktorý  na požiadanie doloží.

Uvádzanie IBAN sa v partnerskej dohode nepožaduje.

Akým spôsobom sa preukazuje kritérium spoločnej prípravy projektu?

Spoločná príprava sa preukazuje doložením povinnej prílohy č. A.4. Spôsob preukázania je detailne popísané v dokumente „Manuál implementácie projektov“ časť V. Predloženie žiadosti o NFP, príloha č. A.4 Zoznam príloh žiadosti o NFP.

Je možné žiadať o refundáciu nákladov na prípravu projektu? Ako sa budú dokladovať?

Program umožňuje dve formy refundácie nákladov na prípravu projektu v závislosti od typu projektu:

 1. Všetky projekty sú oprávnené žiadať o paušálnu sumu 6 250 EUR (celkové náklady) za projekt tak ako uvádza Manuál implementácie projektov. Túto sumu si zahrnie do rozpočtu Hlavný partner projektu. Rozdelenie paušálnej sumy na prípravu projektu medzi projektových partnerov sa na úrovni programu nesleduje.

2. V prípade investičných projektov sa v rámci Programu okrem paušálnej sumy preplácajú náklady na prípravu projektu na základe skutočných nákladov, ktoré by spadali do kategórie nákladov 4. Náklady na externé odborné znalosti a služby pričom maximálny limit je 5 % rozpočtu partnera projektu.

Môžu sa metódy zúčtovania nákladov na zamestnancov v priebehu projektu meniť?

NIE. Partner v projekte si vyberá jednu z dole uvedených metód zúčtovania nákladov na zamestnancov [(a), (b) alebo (c)] už pri vypracovaní projektovej žiadosti. Rovnaká metóda sa potom bude vzťahovať na všetkých zamestnancov daného partnera projektu pracujúcich v projekte a bude stanovená na celé obdobie trvania projektu. Zvolenú možnosť nie je možné počas realizácie projektu zmeniť!

Náklady na zamestnancov sa v rámci Programu preplácajú na základe jednej z nasledujúcich metód:

a) paušálna sadzba vo výške 20 %

b) hodinová sadzba stanovená metódou výpočtu „1720“

c) skutočné náklady

         1. plný úväzok

         2. čiastočný úväzok s pevným % podielom času

Počas realizácie projektu môže projektový partner požiadať o zmenu v rámci metódy c) zúčtovanie skutočných nákladov medzi úväzkami č. 1 a č. 2, avšak len v riadne odôvodnených prípadoch.

V prípade metódy a) je potrebné zohľadniť max. uplatniteľný limit 20% paušálu, ktorý je stanovený na 360 000 EUR.

V prípade metódy b) sa hodinová sadzba určí pred prvým zúčtovaním a nemení sa počas implementácie projektu.

Je pri zúčtovaní nákladov formou metódy 40% paušálu stanovený limit?

ÁNO. Limit je stanovený na 240 000 EUR rozpočtu partnera.

Aká je miera spolufinancovania projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)?

Miera spolufinancovania projektov z EFRR je 80 % pre všetky typy projektov.

Aký dokument majú predložiť v rámci Annexu A.6 rakúski partneri?

Rakúski partneri (vrátane hlavného partnera) predkladajú identifikáciu organizácie, ktorou môže byť výpis z rôznych registrov. V prípade, že takýto dokument neexistuje (týka sa organizácií verejnej správy a samosprávy) prosím kontaktujte JSPV.

Loading