Kde je dostupný monitorovací systém ITMS2014+?

Stránku nájdete na adrese https://www.itms2014.sk/.

Ako funguje vytvorenie používateľského konta v systéme IMTS2014+?

V prípade projektových partnerov zo Slovenska je potrebné, aby každý partner vyplnil „Žiadosť o vytvorenie konta“, ktorá je dostupná na stránke ITMS2014+. Podrobný postup pre vytvorenie používateľského konta v ITMS2014+ je k dispozícii na https://www.itms2014.sk/zoak?14.

V prípade projektových partnerov z Rakúska, je potrebné, aby každý partner vyplnil údaje do samostatného formulára v Exceli, ktorý je k dispozícii na www.sk-at.eu a formulár zaslal Spoločnému sekretariátu vo Viedni na office@sk-at.eu. Formulár používateľského konta v ITMS2014+ bude vytvorený a odoslaný na adresu projektovému partnerovi. Formulár musí byť následne podpísaný štatutárom organizácie projektového partnera a odoslaný poštou Riadiacemu orgánu.

Je k dispozícii príručka pre vyplnenie projektovej žiadosti v ITMS2014+?

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu formulára žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+ (PIM_V_Annex 1_Guidance for submission) sú dostupné na stiahnutie v slovenskom a nemeckom jazyku na nasledujúcom linku https://www.sk-at.eu/download/pim_v_application-and-project-submission/.

Musí byť projektová žiadosť predložená dvojjazyčne?

ÁNO. Projektová žiadosť vrátane rozpočtu musí byť vypracovaná a predložená v nemeckom a slovenskom jazyku. Žiadosť nie je možné predložiť v anglickom jazyku.

Musí byť pri vypĺňaní projektovej žiadosti v systéme ITMS2014+ uvedená kontaktná osoba za každého projektového partnera alebo postačuje uviesť kontaktnú osobu vedúceho partnera?

Kontaktná osoba za každého projektového partnera by mala byť vyplnená.

Kým musí byť projektová žiadosť podpísaná?

Projektová žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom hlavného partnera.  V prípade, že organizácia vedúceho partnera má viacerých štatutárnych zástupcov, je potrebné, aby bola projektová žiadosť podpísaná všetkými štatutárnymi zástupcami.  Štatutárni zástupcovia projektových partnerov musia podpísať povinnú prílohu projektovej žiadosti – dohodu o spolupráci partnerov.

Je nutné predložiť projektovú žiadosť vrátane všetkých tlačených príloh v tlačenej podobe?

NIE. Žiadosť sa oficiálne podáva prostredníctvom elektronického systému IMTS2014+ vrátane všetkých požadovaných príloh. Žiadosť nie je potrebné posielať podpísanú v papierovej podobe.

Musia mať všetci projektoví partneri sídlo v programovom území?

Projektové partnerstvo musí zahŕňať minimálne jedného projektového partnera zo Slovenska a jedného projektového partnera z Rakúska, ktorí majú sídlo v programovom území.
Hlavný partner musí mať sídlo v programovom území. Inštitúcie mimo programovej oblasti by do projektu mali byť zapojené len vo výnimočných a dobre odôvodnených prípadoch. Ich zapojenie by malo priniesť pridanú hodnotu pre programovú oblasť ako aj pre partnerstvo.

Je stanovená maximálne/minimálna doba realizácie projektu?

NIE. Maximálna/minimálna doba realizácie projektu nie je stanovená. Odporúčaná dĺžka realizácie projektu je 36 mesiacov. Dlhšia realizácia projektu musí byť v projektovej žiadosti riadne odôvodnená.

V časti „Synergie“ sa uvádzajú iba projekty Interreg?

NIE. Uvádzaju sa možné synergie akýchkoľvek predchádzajúcich alebo extistujúcich projektov.

Má Program kontaktné miesta, kde je možné konzultovať projektový zámer?

ÁNO. Projektový zámer je možné konzultovať so zástupcami regionálnych miest (https://www.sk-at.eu/regionalne-miesta/) alebo so zamestnancami Spoločného sekretariátu (https://www.sk-at.eu/spolocny-sekretariat/).

Majú slovenskí partneri projektu nárok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky?

ÁNO. Slovenskí projektoví partneri majú nárok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Maximálna výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé subjekty je stanovená v  Stratégií financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027, ktorá je zverejnená na stránke Ministerstva Financií SR: Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk).

Musia strategickí partneri podpísať Dohodu o spolupráci partnerov a uvádzať v nej ich IBAN?

Podpísanie Dohody o spolupráci partnerov strategickým partnerom je voliteľné, pokiaľ si to projektové partnerstvo vyžaduje; v prípade, že Monitorovací výbor vyslovene požaduje účasť strategického partnera na realizácii projektu, tak záujem participovať na projekte deklaruje napr. v rámci tzv. Letter of Intent (Písomný zámer), ktorý  na požiadanie doloží.

Uvádzanie IBAN sa v partnerskej dohode nepožaduje.

Akým spôsobom sa preukazuje kritérium spoločnej prípravy projektu?

Spoločná príprava sa preukazuje doložením povinnej prílohy č. A.4. Spôsob preukázania je detailne popísané v dokumente „Manuál implementácie projektov“ časť V. Predloženie žiadosti o NFP, príloha č. A.4 Zoznam príloh žiadosti o NFP.

Je možné žiadať o refundáciu nákladov na prípravu projektu? Ako sa budú dokladovať?

Program umožňuje dve formy refundácie nákladov na prípravu projektu v závislosti od typu projektu:

 1. Všetky projekty sú oprávnené žiadať o paušálnu sumu 6 250 EUR (celkové náklady) za projekt tak ako uvádza Manuál implementácie projektov. Túto sumu si zahrnie do rozpočtu Hlavný partner projektu. Rozdelenie paušálnej sumy na prípravu projektu medzi projektových partnerov sa na úrovni programu nesleduje.

2. V prípade investičných projektov sa v rámci Programu okrem paušálnej sumy preplácajú náklady na prípravu projektu na základe skutočných nákladov, ktoré by spadali do kategórie nákladov 4. Náklady na externé odborné znalosti a služby pričom maximálny limit je 5 % rozpočtu partnera projektu.

Môžu sa metódy zúčtovania nákladov na zamestnancov v priebehu projektu meniť?

NIE. Partner v projekte si vyberá jednu z dole uvedených metód zúčtovania nákladov na zamestnancov [(a), (b) alebo (c)] už pri vypracovaní projektovej žiadosti. Rovnaká metóda sa potom bude vzťahovať na všetkých zamestnancov daného partnera projektu pracujúcich v projekte a bude stanovená na celé obdobie trvania projektu. Zvolenú možnosť nie je možné počas realizácie projektu zmeniť!

Náklady na zamestnancov sa v rámci Programu preplácajú na základe jednej z nasledujúcich metód:

a) paušálna sadzba vo výške 20 %

b) hodinová sadzba stanovená metódou výpočtu „1720“

c) skutočné náklady

         1. plný úväzok

         2. čiastočný úväzok s pevným % podielom času

Počas realizácie projektu môže projektový partner požiadať o zmenu v rámci metódy c) zúčtovanie skutočných nákladov medzi úväzkami č. 1 a č. 2, avšak len v riadne odôvodnených prípadoch.

V prípade metódy a) je potrebné zohľadniť max. uplatniteľný limit 20% paušálu, ktorý je stanovený na 360 000 EUR.

V prípade metódy b) sa hodinová sadzba určí pred prvým zúčtovaním a nemení sa počas implementácie projektu.

Je pri zúčtovaní nákladov formou metódy 40% paušálu stanovený limit?

ÁNO. Limit je stanovený na 240 000 EUR rozpočtu partnera.

Môže sa pri zvolení 40% paušálu požiadať o refundáciu nákladov na prípravu projektu?

NIE. Všetky náklady okrem nákladov na zamestnancov sa preplácajú z programu podľa paušálnej sadzby vo výške 40 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov. Iná forma refundácie nie je možná.

Aká je miera spolufinancovania projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)?

Miera spolufinancovania projektov z EFRR je 80 % pre všetky typy projektov.

Aký dokument majú predložiť v rámci Annexu A.6 rakúski partneri?

Rakúski partneri (vrátane hlavného partnera) predkladajú identifikáciu organizácie, ktorou môže byť výpis z rôznych registrov. V prípade, že takýto dokument neexistuje (týka sa organizácií verejnej správy a samosprávy) prosím kontaktujte JSPV.

V zmysle PIM V sa body 7.1 – 7.5 v projektovej žiadosti  nevypĺňajú. Je potrebné dať len odkaz na to, že sa tieto body vyplnia v časti 16 Špecifické polia?

ÁNO. V bodoch 7.1 – 7.5 žiadateľ do komentára napíše „opísané v časti špecifické polia“ a v časti 16 vyplní požadované informácie.

Koľko miest realizácie je potrebné vyplniť v ITMS2014+? Je potrebné vybrať aspoň jedno miesto pre každého partnera?

Je potrebné uvádzať všetky reálne miesta realizácie projektu. Za každého je potrebné uviesť minimálne jedno miesto realizácie, keďže sa predpokladá, že každý partner sa podieľa na realizácii aktivít projektu.

Je v rámci externej expertízy možné uvádzať „projekt“ ako mernú jednotku a v komentári dať bližší popis tejto položky?

ÁNO. Jednou z merných jednotiek v rámci externej expertízy je aj „projekt“. V tomto prípade je však potrebné konkretizovať obsah položky v jej popise.

Kde je potrebné uviesť indikatívny zoznam položiek v prípade využitia 40% paušálu?

Na uvedenie indikatívneho zoznamu položiek žiadateľ použije prílohu k PIM V „A.2_Detailed Budget_V2“, kde v časti „E. Detailný rozpočet partnera“,  v časti „Paušálna sadzba“ v riadku 94 do bunky vedľa paušálu 40 % napíše indikatívny zoznam položiek (napr. workshop, stoličky, počítače, konferencie…).

Prečo musia žiadatelia stále prikladať prílohu A.2_Detailed Budget_V2?

Platí, že táto príloha už nie je záväzná, pretože  záväzné sú dáta v ITMS2014+. Príloha je prospešná pre žiadateľov, aby si vedeli v Exceli vypočítať percentá paušálov, pripraviť samotné rozpočty s partnermi a tvoria podklad, ktorý sa následne zadáva do ITMS2014+. JS ju zároveň využíva na overenie výpočtu paušálov počas  procesu hodnotenia projektovej žiadosti.

Čo je potrebné uviesť v Slim application form v rámci častí C a D?

Pre istotu pripomíname, že 5.2.2024 bola zverejnená nová verzia dokumentu Slim application form, v rámci ktorej bolo zmenené poradie jednotlivých častí týkajúcich sa pracovných balíčkov a merateľných ukazovateľov (časti C a D). V tejto odpovedi sa odvolávame na túto novú verziu.

V časti C je potrebné uviesť prehľad zvolených ukazovateľov výstupu a výsledku (hovorovo indikátorov), tak ako ste ich uviedli v žiadosti v ITMS vrátane ich cieľových hodnôt. Je dôležité, aby sa údaje o zvolených indikátoroch (názov zvoleného indikátora a cieľová hodnota) uvedených v ITMS a v slim applicaton form zhodovali. Zároveň je tu potrebné uviesť tie výstupy/výsledky, ktoré sú do cieľovej hodnoty započítané.

Príklad: Projekt si zvolí merateľný ukazovateľ výstupu RCO116 Spoločne vyvinuté riešenia s cieľovou hodnotou 3. Do kolónky detailný výstup uvedie o aké riešenia ide. Napríklad 1 spoločne vyvinutá stratégia, 1 akčný plán a 1 MoU. Každý výstup je potrebné uviesť do samostatného riadku, uviesť číslo pracovnému balíčka a cieľovú hodnotu za pracovný balíček (môže sa stať že výstupy, ktoré napĺňajú ten istý merateľný ukazovateľ budú pochádzať z viacerých pracovných balíčkov). Analogicky sa má postupovať pri merateľných ukazovateľoch výsledku.

Časť D je zameraná na prehľad pracovných balíčkov a s nimi súvisiacich detailných výstupov, výsledkov a aktivít.  Pri detailných výstupoch a výsledkoch uveďte okrem tých, ktoré ste už uviedli v časti C aj tie, ktoré majú operatívnejší charakter, (napríklad brožúry, rôzne výstupy v oblasti publicity, dôležité pracovné stretnutia a pod.) avšak sú tiež nevyhnutné k napĺňaniu cieľov pracovného balíčka a tvorbe tých výstupov/výsledkov ktoré napĺňajú zvolené merateľné ukazovatele.

Je nutné, aby každý detailný výsledok projektu prispieval k zvolenému programovému ukazovateľu výsledku?

Nie je to nutné. Je potrebné splniť minimálne kritérium, ktorým je voľba aspoň jedného merateľného ukazovateľa výsledku a jeho cieľovej hodnoty (časť C v Slim application form). V časti D však môžete uviesť aj také výsledky, ktoré k naplneniu merateľného ukazovateľa neprispievajú, avšak prispievajú k celkovej udržateľnosti projektu.

Je v prípade zadávania merateľných ukazovateľov v ITMS2014+ potrebné pri všetkých merateľných ukazovateľov zvoliť typ závislosti „maximálna hodnota“?

ÁNO. V časti „Typ závislosti ukazovateľa“ sa vyberá iba  typ závislosti „maximálna hodnota“ – chápe sa ako cieľová hodnota za projekt.

Je v prípade vykazovania nákladov na zamestnancov metódou 1720 potrebné v rozpočte v ITMS2014+ uviesť mernú jednotku „osobohodina” a v komentári pri každej rozpočtovej položke uviesť text „určenie hodinovej sadzby použitím koeficientu 1720“.

ÁNO.

Je pri zadávaní rozpočtu do ITMS2014+ potrebné uviesť všetky popisy rozpočtových položiek dvojjazyčne?

ÁNO.

Ktorou časťou Manuálu pre implementáciu projektov je potrebné sa riadiť pri výbere pracovných pozícií a merných jednotiek v rámci nákladov na zamestnancov?

Pri výbere pracovných pozícií a merných jednotiek v rámci nákladov na zamestnancov je potrebné sa riadiť časťou III. Manuálu pre implementáciu projektov. Zároveň príloha č. 1 PIM časť V „Pokyny k vyplneniu a odoslaniu formulára žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+“ obsahuje  príklady merných jednotiek v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol.

Keďže excel rozpočet v rámci nákladov na zamestnancov obsahuje okrem „popisu položky“ aj „typ pracovného úväzku“, je potrebné uvádzať „popis položky“ a „typ pracovného úväzku“ spolu do komentára v ITMS2014+?

ÁNO. V prípade nákladov na zamestnancov je v rámci komentára v ITMS2014+ potrebné okrem „popisu položky“ uviesť aj „typ pracovného úväzku“, aby dáta v ITMS2014+ obsahovali všetky údaje uvedené v excel rozpočtoch jednotlivých partnerov.

Je v prípade pracovného pomeru “čiastočný úväzok s pevným podielom času za mesiac” potrebné uviesť pevné percento pre každú relevantnú pozíciu?

ÁNO. Tento údaj uveďte napr. do komentára resp. priamo do názvu položky.

Relevantné pre SK partnerov: Je potrebné predložiť prílohu „Udelenie súhlasu a údajov k vyžiadaniu výpisu z registra trestov“ pre všetky štatutárne osoby.

ÁNO. Prílohu treba predložiť za všetky štatutárne osoby. Zároveň musia mať dané osoby v ITMS2014+ zaradenie “štatutár”, aby bolo možné zo strany JS vyžiadať si výpis z registra trestov priamo cez funkcionalitu v ITMS2014+.

V prípade, že projektovú žiadosť predkladá poverená osoba, je potrebné za túto osobu predložiť výpis z registra trestov.

Je potrebné v self-checku k štátnej pomoci uviesť zdôvodnenia odpovedí?

ÁNO.

Je potrebné pri zadávaní merateľných ukazovateľov uviesť rovnakú hodnotu v ITMS2014+ a prílohe č. 1 Slim application form.

ÁNO. Uistite sa, že hodnoty merateľných ukazovateľov v ITMS2014+ a v prílohe č. 1 Slim application form časť „C. Programové ukazovatele / Programmindikatoren“ sa zhodujú.

Na čo netreba zabudnúť pri vypĺňaní čestného vyhlásenia za partnera projektu?

Pri vypĺňaní čestného vyhlásenia za partnera projektu nezabudnite na vyplnenie časti týkajúcej sa NATURA 2000 (konkrétne ide o časť „C“).

Musí splnomocnenie na zastupovanie Hlavného partnera v konaní o projektovej žiadosti  v rámci prílohy č. A.5. vždy obsahovať minimálne tie náležitosti, ktoré sú uvedené v pokyne v rámci prílohy „List of Annexes to the application form“ (najmä rozsah splnomocnenia s identifikáciou konkrétneho projektu, podpis splnomocnenca)?

V zásade áno, avšak v prípade, že existuje splnomocnenie (poverenie, menovací dekrét alebo iné vecne relevantné oprávnenie) na zastupovanie Hlavného partnera, ktoré neobsahuje všetky požadované náležitosti, najmä pokiaľ ide o označenie konkrétnej žiadosti, resp. projektu, ale je z neho zrejmé, že splnomocnená osoba je oprávnená na zastupovanie Hlavného partnera, je možné akceptovať aj takéto splnomocnenie. Spoločný sekretariát si v danom prípade môže vyžiadať doplňujúcu dokumentáciu (napr. organizačný poriadok).

Loading