Spoločný sekretariát programu spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko zorganizoval v poradí tretie podujatie OPEN DAYS, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 02.07.2024 v Bratislave a  03.07.2024 vo Viedni.

V prvej časti programu poskytli zástupcovia Spoločného  sekretariátu všeobecné ako aj  špecifické informácie dôležité pre úspešné predloženie Žiadosti o NFP. Pre potenciálnych žiadateľov s rozpracovanou projektovou myšlienkou boli v popoludní v druhej časti programu poskytnuté individuálne konzultácie, na ktorých mohli prerokovať projektové zámery so zástupcami Spoločného sekretariátu a  regionálnych miest. Na Open Days sa zúčastnilo spolu cca 70 zástupcov potenciálnych žiadateľov a  bolo poskytnutých 14 individuálnych konzultácií k zaujímavým projektovým zámerom. Projektovú žiadosť  je možné predložiť do 31.10.2024 v rámci 3.kola výzvy na predkladanie projektov.

Prezentáciu z podujatia OPEN DAYS si môžete stiahnuť tu.

Riadiaci orgán spolu so Spoločný sekretariátom Vám odporúčajú sledovať aj počas letných mesiacov webovú stránku Programu www.sk-at.eu , keďže na nej budú zverejnené dôležité informácie k aktivácii konta v IMTS21+ a k plánovanému webináru, ktorý bude zameraný na vyplnenie novej Žiadosti o NFP v ITMS21+.

Želáme Vám pekné letné mesiace a tešíme sa na nové Interreg VI A SK-AT projekty!

Loading