Manuál implementácie projektov

Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko […]

Podujatie Streetfest, Karlsplatz, Viedeň

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a bilaterálnych vzťahov s Rakúskom sa na viedenskom námestí Karlsplatz uskutočnila pouličná slávnosť organizovaná slovenským veľvyslanectvom za účasti […]

OPEN DAYS druhé kolo

Druhé kolo individuálnych konzultácií a informačných podujatí v Bratislave a vo Viedni OPEN DAYS pre prvú výzvu v novom období financovania v rámci programu spolupráce […]

OPEN DAYS

PRIHLASOVANIE NA INFORMAČNÉ PODUJATIE A INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE JE UZATVORENÉ! Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom pripravuje prvú výzvu v novom období financovania […]

Zverejnenie zápisnice z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a návrhu strategického dokumentu pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko zverejňuje zápisnicu z verejného prerokovania […]

Informácia o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-at.eu/sk/ a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné […]