Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán zverejňuje zoznam uznesení Monitorovacieho výboru pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 z jeho 3. zasadnutia, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 15.12.2023 v Golse:

Na zasadnutí bolo schválených 9 z 13 žiadostí predložených v rámci 1. hodnotiaceho kola. 8 žiadostí bolo schválených s podmienkami a 1 žiadosť bez podmienok. Pri 1 žiadosti bolo prerušené konanie, 2 žiadosti boli vrátené na prepracovanie a 1 žiadosť bola zamietnutá.

Výsledky výberu projektov, ako aj zoznam odborných hodnotiteľov z 1. hodnotiaceho kola nájdete tu.

Indikatívny zostatok alokácie za zdroj EFRR po 1. hodnotiacom kole nájdete tu.

Loading