Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 zverejňuje aktualizáciu Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3:

Príručka bola vydaná Centrálnym koordinačným orgánom a nadobúda účinnosť dňa 19.04. 2023. Zverejnená je aj na webovom sídle partnerskej dohody: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ pod názvom: Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3.

Loading