Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Rakúsko na programové obdobie 2021-2027.

Európska komisia v máji 2018 predložila balík legislatívnych návrhov nariadení upravujúcich regionálny rozvoj a európsku kohéznu politiku po roku 2020.  Na základe týchto návrhov nariadení, a v zmysle princípu partnerstva, zriadil Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 pracovnú skupinu pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027  (Task Force (TF) SK-AT), ktorej hlavnou úlohou je usmerňovať a dohliadať na proces prípravy programu a programového dokumentu programu Interreg SK-AT 2021-2027.

Pracovná skupina TF SK-AT, tvorená zástupcami zúčastnených krajov, združení a ministerstiev z oboch strán hranice, sa po prvý krát strela v septembri 2020. V roku 2020 tím externých odborníkov, ktorí podporujú proces programovania, následne vypracoval záverečnú správu o územnej a sociálno-ekonomickej analýze, na základe ktorej boli v spolupráci s členmi pracovnej skupiny TF SK-AT pripravené predbežné návrhy strategických cieľov a návrh budúceho programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.

S cieľom identifikovať potencionálne negatívne vplyvy pripravovaného programu na životné prostredie prebieha v rámci prípravy programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 proces strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) programu. 

Proces prípravy budúceho programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 prebieha vo všetkých krokoch v súlade s regulačným rámcom Európskej únie a návrhmi európskych nariadení platných pre programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Značný dôraz je pritom kladený na skúsenosti zo súčasného, ako aj z predchádzajúcich programových období.

Európska komisia schválila program spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 5. decembra 2022. 

Hlavné oblasti podpory v programe Interreg SK – AT sú v novom programovom období:

  1. Konkurencieschopnejší a inteligentnejší cezhraničný región
  2. Zelenší cezhraničný región
  3. Sociálnejší cezhraničný región
  4. Lepšie spolupracujúci cezhraničný región

Novinkou je Fond malých projektov, ktorý bude spravovať regionálna agentúra Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH. Vytvorený bol s cieľom podporiť aj menších prijímateľov. Realizovaný bude v rámci špecifického cieľa Interreg Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.

Programové územie na slovenskej strane hranice zahŕňa Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane Dolné Rakúsko (Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil), Viedeň a Burgenland (Nordburgenland). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako riadiaci orgán Programu, a zástupcovia uvedených regiónov, sú  hlavnými programovými partnermi, ktorí sa  spoločne zaviazali podieľať sa na realizácii spoločných programových cieľov.

Loading