Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 (ďalej len „Program“) bol dňa 1. apríla 2022 predložený na schválenie Európskej komisii.

Z rozpočtu Programu v celkovej výške 55,5 milióna eur za zdroj EFRR budú financované projekty, ktoré pozitívne stimulujú rozvoj v slovensko-rakúskom pohraničí.

Riadiacim orgánom Programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Partnermi Programu sú na slovenskej strane zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja a na rakúskej strane zástupcovia spolkových krajín Dolné RakúskoViedeň a Burgenland.

Hlavným cieľom Programu je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude Program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na roky 2021-2027 vybrala pracovná skupina nasledovné štyri kľúčové oblasti podpory:

Priorita 1: Inovatívnejšie pohraničie

Priorita 2: Zelenšie pohraničie

Priorita 3: Sociálnejšie pohraničie

Priorita 4: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Nóvum v programovom období 2021-2027 predstavuje vytvorenie Fondu malých projektov (ďalej len „Fond“), čo by sa malo pozitívne odrzkadliť na vyššom zapojení menších a neskúsených prijímateľov v programovom území. Diskusie o ďalších modalitách Fondu aktuálne prebiehajú na úrovni pracovnej skupiny Programu.

Program môže byť predmetom dodatočných úprav v zmysle požiadaviek a odporúčaní Európskej komisie a na základe Záverečného stanoviska k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. proces „SEA“).

Bližšie informácie o Programe, jeho cieľoch a špecifikách nájdete v priloženom návrhu Programu:

Loading