Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/https://www.sk-at.eu/sk/ a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „správa o hodnotení“), ako aj návrh strategického dokumentu  „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „návrh strategického dokuementu“).

Dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu na uvedenej adrese: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava.

Stanoviská verejnosti k návrhu strategického dokumentu a k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jej zverejnenia prostredníctvom online formulára: Verejná konzultácia k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027./Öffentliche Konsultation zum Bericht über die Bewertung und zum Entwurf des strategischen Dokuments Interreg Slowakei-Österreich 2021-2027.

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadnutia vopred e-mailom na kozultacie.sea@mirri.gov.sk.

Inzercia je hradená z technickej pomoci programu Interreg V-A SK-AT.

Loading